ประเภทของรายวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ4
บัญชี
การตลาด
พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์
ประมง
ช่างกลเกษตร
สามัญสัมพันธ์
อุตสาหกรรม