ประเภทของรายวิชา:


ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
อาจารย์: นางสาวเอมพวัลย์ ศรีมุกข์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ การเลือกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การ Setup BIOS FDISK FORMAT การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่าย LAN การติดตั้งระบบเครือข่าย โปรแกรมยูทิลิตี้ การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูลและอัลอริทึม
อาจารย์: นางสาวเอมพวัลย์ ศรีมุกข์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ Data Structure Efficiency Algorithm
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์: นางสาวเอมพวัลย์ ศรีมุกข์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทส ความหมายของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบงานคอมพิวเตอร์ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น การใช้อินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
อาจารย์: นางสาวเอมพวัลย์ ศรีมุกข์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การใช้ระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย ปฏิบัติการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย การบริหารดูแลระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต