วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง ผลการใช้พริกไทยควบคุมด้วงถั่วเขียว
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2553
ณ ศูนย์ประชุม BITEC บางนา ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 5-10 สิงหาคม 2553