ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2563   
ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2562   
ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2561   
ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2560   
ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2559   
ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2558   
ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2557   
ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2556   
ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2555   
ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2554
ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2553
ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2552
ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2551