ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2558   
  ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2558   
ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2557   
ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2556   
ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2555   
ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2554
ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2553
ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2552
ข้อมูลอาคารสถานที่ปีการศึกษา 2551