ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีการจัดทำรายการ happy time ทางช่อง 11 เพื่อเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
และ กิจกรรม ต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นประโยชน์ แก่ชุมชน
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช