ข้อมูลครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559