ปีการศึกษา 2558  
   อ.เอมพวัลย์ ศรีมุกข์ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ::รหัส 3204-2001 ชื่อวิชาโครงการ 1 ::
   ปีการศึกษา 2557  
   อ.เอมพวัลย์ ศรีมุกข์ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ::รหัส 3204-2001 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ::
   อ.นฤมล ตรีตรง แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ::รหัสวิชา 2204-2105 ชื่อวิชา โปรแกรมกราฟิก::
   อ.กรรณิการ์ อำลอย แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ::รหัสวิชา 2204-2112 ชื่อวิชา อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ::
   อ.กรรณิการ์ อำลอย แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ::รหัสวิชา 2204-2202 ชื่อวิชา ระบบปฏิบัติการ::
   ปีการศึกษา 2556  
   ปวช3/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ::เทคนิคการซ่อมคอมพิวเตอร์::
  ::PowerPoint::
  ::คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น::
  ::วิชา internet::
  ::การเล่นมัลติมีเดียบนเว็บเพจ
  ::การใช้งานCCS
  ::วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น
  ::วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  ::วิชาสำนักงานและเทคโนโลยี
  ::วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม