ประมวลภาพงานประชุมวิชาการ อกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 33
วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2554
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง