การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 32 วันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2554
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่