ในวันที่ 13 พฤษถาคม 2553
ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช