ศึกษาดูงานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

วันที่ 23 พฤษภาคม 2551