ศึกษาดูงานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช