ศึกษาดูงานแผนกการตลาด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช