ศึกษาดูงานแผนกการตลาดและสาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช