ศึกษาดูงานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช