การรณรงค์การแผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ การรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550