งานประชุมวิชาการ อกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2550