วันที่ 17 มีนาคม 2551
วษท.เพชรบุรี
1. การผลิตกล้วยไม้
2. การศึกษาทดลองปลูกยางพารา
3. การวิจัยปรับปรุงพันธุ์สับปะรด
4. การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ
 
วันที่ 18 มีนาคม 2551
วษท.นครราชสีมา
1. การเลี้ยงโคเนื้อ
2. การศึกษาเลี้ยงกวาง
3. การรับจ้างเอกชนเลี้ยงนกกระจอกเทศ
 
 
 
 
 
วันที่ 18 มีนาคม 2551
วษท.ขอนแก่น
1. การจัดการโรงงานแปรรูปนม
2. แปลงเศรษฐกิจพอเพียงของแผนกวิชาต่าง ๆ
3. ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
 
วันที่ 19 มีนาคม 2551
วษท.มหาสารคาม
1. โรงงานผลิตน้ำดื่มตามมาตรฐาน อย.
2. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์
3. ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
วันที่ 19 มีนาคม 2551
วษท. ศรีษะเกษ
1. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์
2. แปลงสาธิตไม้ผล 9 ชนิด
3. การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ
4. การศึกษาเลี้ยงแพะและแกะ
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 มีนาคม 2551
วษท. บุรีรัมย์
1. การผลิตพืชไร้ดิน
2. ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร 4 แห่ง
3. การศึกษาทดลองปลูกองุ่นและเสาวรส
4. การผลิตไวน์
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 มีนาคม 2551
วษท. สระแก้ว
1. การผลิตพริกและแคนตาลูปเชิงธุรกิจ
2. การผลิตพืชไร้ดิน
3. การจัดการโรงงานแปรรูปนม
 
 
 
 
กลับหน้าหลัก
สรุปการศึกษาดูงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2551