โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2552 เวลา 09.00-12.00 น.

เกษตรกรในพื้นที่สปก.นครศรีธรรมราช ตำบล ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ และตำบลบ้านตูล อ. ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ที่เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน จำนวน 70 คน ได้เข้าเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
 
 
???????????