ผลงานโครงงานระดับ ปวช. เรื่อง สีเพ้นท์ภาพ
ผลงานโครงงานระดับ ปวส. เรื่อง การทดสอบฟอโมเล่นโดยใช้น้ำสีสกัดจากพืช