โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร