โครงการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
อบต.หลักช้าง โดยท่าน ส.ส.ชินวร บุญเกียรติ