ในวันที่ 15 สิงหาคม 2553
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ได้รับเกียรติจากท่านชินวร บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ 2553