ในวันที่ 9 เมษายน 2553
ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช