ประมวลภาพพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีไหว้ครูนักศึกษา อศ.กช.
โดยท่านชินวรณ์ บุญยเกียรติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 15 สิงหาคม 2553