อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับบุคคล
ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2553
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช