ประมวลภาพงานประชุมวิชาการ อกท.ภาคใต้ ครั้งที่ 32
วันที่ 22 ตุลาคม 2553
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช