คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา
ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 4 มกราคม 2554
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
นายวิศวะ คงแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ได้ทำการปลูกต้น มหาพรหมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
นางสาววัฒนา ตั้งพินิจกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ได้ทำการปลูกต้น มะป่วน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
นายนริศ แก้วศรีนวล
รองผู้อำนวยการวิชาการ
ได้ทำการปลูกต้น พรมขาว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
คณะครู และ นักเรียน นักศึกษา
ได้ทำการปลูกต้น ช้างร้องให้ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่