นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ
โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 28 มกราคม 2554
ทีมงานแนะแนวและนักศึกษา จำนวน 8 คน ร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ
นำผลผลิตของแต่ละแผนกวิชาไปจัดจำหน่าย