วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชเข้าร่วมการจัดงาน
แนะแนวการศึกษาอาชีพ
มหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ภาคใต้
12-14 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ทุ่งท่าลาด นครศรีธรรมราช