คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคนงานเจ้าหน้าที่ทุกคน
ร่วมกันแสดงความยินดีและร่วมเดินทาง
ส่งรองอภิชาติ พิกุลทอง เพื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
และรอง ดร.อดิศัย ทองทวัช เพื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554