การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารการประเมินตนเองระดับบุคคล
(Self Assessment Report : SAR)
หอประชุมอาคารเอนกประสงค์
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
วันที่ 14 มีนาคม 2554