ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร
ปีการศึกษา 2553
หอประชุมอาคารเอนกประสงค์
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
วันที่ 17 มีนาคม 2554