นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
ในวันที่ 1 เมษายน 2554