ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 3 มิถุนายน 2554
ณ อาคารเอนกประสงค์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช