การสัมมนาการฝึกงาน
วันที่ 7มิถุนายน 2554
ณ อาคารเอนกประสงค์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช