ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ
โดยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
วันที่ 28 มิถุนายน 2554
ณ อาคารเอนกประสงค์
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช