โครงงานวิทยาศาสตร์รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช.
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ภาคใต้
ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่