การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ พ.ศ. 2554
ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ณ ศูนย์ประชุม BITEC บางนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับประเทศ) โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ปวช.
เรื่อง ข้าวเกรียบมังคุด เมืองคอน