พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)
หมู่ที่ 5 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยความร่วมมือ
คณะกรรมการหมู่บ้านปากน้ำ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10 สิงหาคม 2554