ประมวลภาพการตรวจสุขภาพ
ประจำปีการศึกษา 2554
โดยความร่วมมือ โรงพยาบาลนครพัฒน์
17 สิงหาคม 2554