ประมวลภาพประชุมนักเรียน
นักศึกษา ผู้ปกครอง และคณะครู
ระหว่างภาคเรียน ปีการศึกษา 2554
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
5 ตุลาคม 2554