ประมวลภาพศึกษาดูงานการประกันคุณภาพและมาตราฐานสถานศึกษา
ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
วันที่ 13 ธันวาคม 2554