ประมวลภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับภาค
ภาคใต้ ประจำปี 2554
วันที่ 26 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา