ประมวลภาพ โครงการป้องกันเฝ้าระวัง
และแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
วันที่ 27 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช