ประมวลภาพ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2555
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
วันที่ 30 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช