ประมวลภาพ กิจกรรมวันครู
อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 16 มกราคม 2555
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช