ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา (รอบสาม)
วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2555
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช