ประมวลภาพ การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
ฝึกงานในสถานประกอบการ
วันที่ 9 มีนาคม 2555
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช