ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร
ปีการศึกษา ๒๕๕๔
หอประชุมอาคารเอนกประสงค์
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕